Giải pháp

Với sứ mệnh tối ưu hóa Nông nghiệp Việt Nam trên mọi mặt, AgroPrime đem đến chuỗi giá trị cho quản lý Nông nghiệp Công nghệ cao với một hệ sinh thái bao gồm:

Cropin

Giải pháp nông nghiệp công nghệ cao từ Ấn Độ

PrimeERP

PrimeERP

Giải pháp quản lý nhà máy chế biến

Agri-Consulting

Agri-Consultant

Giải pháp tư vấn nông nghiệp bằng công nghệ cao


Hệ sinh thái nông nghiệp từ AgroPrime

Hệ sinh thái nông nghiệp AgroPrime