+ PrimeERP – Quản lý kho

Quản lý kho – SM đáp ứng nhu cầu quản lý, tối ưu hóa việc lưu kho, chống sai sót thất thoát trong quá trình nhập xuất kho. Đảm bảo tính chuyên nghiệp, thống nhất cao trong công việc giữa các bộ phận liên quan đến kho.

Tính năng

 • Hỗ trợ đa kho, đa vị trí, tổ chức lưu kho theo sản phẩm.
 • Quản lý kiểm kê và điều chỉnh tồn kho.
 • Quản lý đóng gói sản phẩm.
 • Quản lý sản phẩm bị hư hỏng và thất thoát.
 • Luân chuyển nội bộ trong kho.
 • Hỗ trợ thực hiện các hoạt động kho bằng barcode, như nhập kho, xuất kho.
 • Hỗ trợ chạy cung ứng kho dựa trên các thông số sản phẩm, quy tắc tồn kho.
 • Quản lý truy xuất nguồn gốc dựa trên serial: theo dõi các hoạt động kho liên quan đến sản phẩm, theo dõi ngày hết hạn bảo hành, hết hạn sử dụng sản phẩm.
 • Quản lý cấu hình sản phẩm theo bộ (combo) và xử lý các hoạt động kho liên quan.
 • Quản lý đơn vị tính, hỗ trợ chuyển đổi giữa các đơn vị sản phẩm khác nhau
 • Hỗ trợ tính giá vốn theo bình quân gia quyền, LIFO, FIFO…
 • Hỗ trợ tính giá về kho, phân bổ lại giá vốn.
 • Báo cáo định giá hàng tồn kho.
 • Báo cáo hàng tồn kho dự kiến.
 • Hỗ trợ định nghĩa các vị trí lưu kho của sản phẩm.
 • Xem hàng tồn kho từ đơn bán hàng.